کاشت مو  آزمايشات لازم جهت كاشت مو

آزمايشات لازم جهت كاشت مو


پس از جلسات مشاوره و ویزیت در صورتی که کاندید کاشت مو ی طبیعی باشید در ابتدا بایستی آزمایشات زیر را به صورت ناشتا انجام دهید :

  • CBC
  • FBS
  • TG – Chelesterol
  • PT – PTT
  • HBS Ag
  • Hcv Ab
  • HIV Ab